เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

สถิติผู้เยี่ยมชม

747769
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
291
465
975
740203
975
32048
747769

Your IP: 44.201.72.250
2023-10-03 11:17

วิสัยทัศน์ 

“ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม
ก้าวล้ำการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม
เตรียมพร้อมสู่อาเซียน”

พันธกิจ 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟ้า ประปา และแหล่งน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนกีฬาและนันทนาการ
3. สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นการติดตามตรวจสอบ การประเมิน และการบริหารตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี เพื่อพัฒนาองค์กร
4. เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการป้องกันและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น และการบริการสาธารณสุขในชุมชน
5. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ รายได้ และการผลิตของประชาชนในท้องถิ่น ตามกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP การบริการและการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับ
6. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ และการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ยากไร้ ยากจนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

bankhaolocal

จัดการ : การอนุญาตใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ www.bankhaolocal.go.th มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ด้านข้าง...