เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

สถิติผู้เยี่ยมชม

746664
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
742
208
6461
732202
31918
25930
746664

Your IP: 35.175.191.46
2023-09-30 12:54

  ลักษณะที่ตั้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลตาประกาศ กระทรวงมหาดไทย  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539   อยู่ห่าง จากจังหวัดอุดรธานี ไปทางทิศเหนือตามถนนอุดร - บ้านผือ  ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ 

จรดกับ อบต.นาพู่ อำเภอเพ็ญ

ทิศใต้

จรดกับ อบต.กุดสระ และ อบต.นากว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี

ทิศตะวันออก

จรดกับ ทต.นาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี

ทิศตะวันตก

จรดกับ อบต.เขือน้ำ อำเภอบ้านผือ

  พื้นที่
      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว มีพื้นที่ทั้งหมด 47 ตารางกิโลเมตร หรือ 29,375 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรประมาณ 22,447 ไร่ เป็นแหล่งน้ำประมาณ 832 ไร่ และพื้นที่อื่นๆ เช่น ที่อยู่อาศัย ป่าไม้ ที่สาธารณะ ประมาณ 6,096 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ทำการเกษตรดังนี้

พื้นที่นา

ประมาณ

21,965

ไร่

คิดเป็น

75 % 

ของพื้นที่ทั้งหมด

พื้นที่ไม้ผล

ประมาณ

235

ไร่

คิดเป็น

1 % 

ของพื้นที่ทั้งหมด

พื้นที่การเกษตรอื่น ๆ

ประมาณ

256

ไร่

คิดเป็น

1 % 

ของพื้นที่ทั้งหมด

รวมพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 22,447 ไร่ คิดเป็น 77 % ของพื้นที่ทั้งหมด

  ลักษณะทรัพยากร

 แหล่งน้ำมีทั้งแหล่งน้ำบนผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน ซึ่งแหล่งน้ำใต้ดินอยู่ในชั้นหินลึกประมาณ 10-30  เมตร บางพื้นที่มีสภาพเป็นน้ำเค็ม แหล่งน้ำที่สำคัญ คือ ห้วยและลำน้ำ จำนวน 18 สาย ดังนี้

ที่

ชื่อ

ที่ตั้ง

ที่

ชื่อ

ที่ตั้ง

1

ลำห้วยบงมั่ง

หมู่ที่ 1

10

ลำห้วยวังน้ำเที่ยง

หมู่ที่ 4

2

ลำห้วยกกทุ่ม

หมู่ที่ 1

11

ลำห้วยวังทองแดง

หมู่ที่ 4,9

3

ลำห้วยกกวังม่วง

หมู่ที่ 2

12

ลำห้วยดูน

หมู่ที่ 5

4

ลำห้วยวังเทื่อม

หมู่ที่ 2

13

ลำห้วยสำโรง

หมู่ที่ 5

5

ลำห้วยผักผีพวย

หมู่ที่ 3

14

ลำห้วยกกตาล

หมู่ที่ 7

6

ลำห้วยวังรากไม้

หมู่ที่ 12

15

ลำห้วยนาแค

หมู่ที่ 7

7

ลำห้วยวังบักตู้

หมู่ที่ 3

16

ลำห้วยขาช้าง

หมู่ที่ 9

8

ลำห้วยวังแสง

หมู่ที่ 3

17

ลำห้วยวังน้ำขาว

หมู่ที่ 9

9

ลำห้วยไฟเดือนห้า

หมู่ที่ 3

18

ลำห้วยเสียว

หมู่ที่ 10

  หนองน้ำสาธารณะ จำนวน 2 แห่ง 

    บึงจำนวน 1 แห่ง คือ บึงสังข์ หมู่ที่ 8 เนื้อที่ จำนวน 230 ไร่ นอกจากนี้ประชาชนยังใช้ประโยชน์จากบึงชวน ซึ่งอยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างตำบลนาพู่และตำบลบ้านขาว

1

หนองน้ำวัดบัวจูม 

หมู่ที่1 

พื้นที่

จำนวน 

2

ไร่

2

หนองดง 

หมู่ที่12

พื้นที่

จำนวน

3

ไร่

  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝายน้ำล้น 

จำนวน

18

แห่ง

บ่อน้ำตื้น 

จำนวน

98

แห่ง

บ่อบาดาลสาธารณะ 

จำนวน

19

แห่ง

บ่อบาดาลส่วนบุคคล 

จำนวน

958

แห่ง

ถัง เก็บน้ำฝน

จำนวน

17

แห่ง

ระบบประปาหมู่บ้าน 

จำนวน

7

แห่ง

  ประชาชนใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ ในด้านการเกษตร เช่น การทำนาปรัง การปลูกผักสวนครัว/พืช ไร่ในฤดูแล้ง การเลี้ยงปลาในกระชังฯ และทำการประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก

  การศึกษาศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม จำนวนครูและนักเรียนโรงเรียนระดับประถม

  การศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ที่


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


เป็นศูนย์ถ่ายโอน
/จัดตั้งเอง

จำนวนนักเรียน
 ( คน )

ชาย

หญิง

รวม

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเม่น

กรมพัฒนาชุมชน

31

24

55

2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณปทุมมาราม

กรมศาสนา

32

37

69

3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงาม

กรมพัฒนาชุมชน

30

35

65

4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่

กรมพัฒนาชุมชน

25

27

52

รวม

119

121

240

  ข้อมูลจำนวนครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 

ที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก

จำนวนพนักงานจ้าง

ปริญญาตรี

(4 ปี )

ปริญญาตรี

(5 ปี )

หน.ศูนย์ฯ

พนักงาน

จ้างทั่วไป

พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ

รวม

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเม่น

-

-

1

-

2

3

2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณปทุมมาราม

1

-

-

-

3

4

3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงาม

1

-

1

-

1

3

4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่

1

-

-

-

2

3

รวม

3

-

2

-

8

13

  ลักษณะเศรษฐกิจ สภาพทางเศรษฐกิจ

  อาชีพ
 

       ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักเกษตรกรรมเพาะปลูก ได้แก่ การทำนาปี มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 21,956 ไร่ โดยปลูกข้าวเหนียว 19,706 ไร่ หรือประมาณ 90 % พันธุ์ข้าวเหนียวที่ปลูก ส่วนใหญ่ เป็นพันธ์ข้าวเหนียว กข. 6 และสันป่าตอง และอีก 2,250 ไร่ หรือ ประมาณ 10 % พันธุ์ข้าวเจ้าปลูกข้าวที่ ปลูกส่วนใหญ่เป็นพันธ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธ์ กข. 15   อาชีพ รองของราษฎรในพื้นที่ คือ รับจ้างทั่วไป นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรบางส่วนทำการเลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค และจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมรายได้ ประชากรเฉลี่ย จำนวน 60,982.51 บาท  ต่อครัว เรือนต่อปี และจำนวน 15,396.32 บาท  ต่อคนต่อ

  ข้อมูลบ้านหมู่

  จำนวนหมู่บ้าน

     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว มีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน

1

บ้านขาว

นายเกียรติศักดิ์

เหง้าวิลา

7

บ้านเม่น

นายเสี่ยน

สุริยะมนตรี

2

บ้านพรานเหมือน

นายทองล้วน

พิลากุล

8

บ้านโนนงาม

นายกิจอุดม

สมใจ

3

บ้านหัวบึง

นายไพบูลย์

น้อยมนตรี

9

บ้านดงนาม่วง

นายล้ำ

ศักดิ์ภู่

4

บ้านดอนหมากผาง

นายทองหลาง

ซุยเสนา

10

บ้านดู่

นางอรพิมพ์

หาญวงษ์

5

บ้านดู่

นายสมอนน้อย

โพธิวงษ์

11

บ้านขาว

นายทองยุ่น

ดำดา

6

บ้านนาบัว

นายสมัคร

สระแก้ว

12

บ้านพรานเหมือน

นายชัยณรงค์

เชื่อมแก้

  ประชากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว มีประชากรทั้งสิ้น 10,095 คน (ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2554)

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวน ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านขาว

561

530

1,091

290

2

บ้านพรานเหมือน

349

367

716

218

3

บ้านหัวบึง

637

636

1,273

295

4

บ้านดอนหมากผาง

320

309

629

158

5

บ้านดู่

446

479

925

264

6

บ้านนาบัว

573

622

1,195

326

7

บ้านเม่น

392

446

838

241

8

บ้านโนนงาม

380

421

801

245

9

บ้านดงนาม่วง

198

214

412

111

10

บ้านดู่

501

490

991

252

11

บ้านขาว

232

263

495

131

12

บ้านพรานเหมือน

323

406

729

189

รวม

4,912

5,183

10,095

2,720

bankhaolocal

จัดการ : การอนุญาตใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ www.bankhaolocal.go.th มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ด้านข้าง...